پرش به محتوا

تمرکز برماموریت اصلی سازمان: مزیت اصلی پیمان برون سپاری

  • by

امروزه سازمانها برای توسعه و افزایش مزیّت رقابتی، تدابیر و راهبردهای جدیدی جستجو و بکار میگیرند.  از جمله راهبرهای موثر و عملیاتی میتوان به برون سپاری فعالیت های سازمانی تاکید نمود که بسیاری از سازمانها در جهت حفظ مزیّتهای رقابتی خود در مقابل رقباء و کاهش خطرات سرمایه گذاری، فرایند برون سپاری فعالیت های سازمانی خود را انتخاب و دنبال میکنند؛ چرا که فرایند برون سپاری میتواند از طریق کاهش و کنترل هزینه های عملیاتی و استفاده از مهارت های متخصصان بیرون از سازمان، تمرکز سازمان بر توانمندی های محوری، بهبود کیفیت کالا و خدمات به رقابت پذیری بیشتر سازمان و بهبود عملکرد منجر شود.برون سپاری عبارت است از واگذاری تمام یا بخشی از مسئولیت انجام یک وظیفه سازمانی مشخص به یک فرد، گروه یا سازمان تخصصی تا ضمن کاهش هزینه ها امکان تحقق کیفیت برتر نیز فراهم گردد. در برون سپاری علاوه بر واگذاری فعالیتها، عوامل تولید (کارکنان، تسهیلات، تجهیزات، فناوری و سایر داراییها) و اختیار تصمیم گیری (مسؤولیت و حق تصمیم گیری در مورد فعالیتها) نیز در اغلب موارد واگذار می گردد. اعتقاد دارند که سازمانها به منظور دستیابی به مزیت رقابتی پایدار به برون سپاری فعالیتها روی می آورند. برون سپاری را می توان به روشهای مکانی، سطح ژرفا و ماهیت کار اجرا کرد. برون سپاری یک ابزار مهم مدیریتی است که منابع مورد نیاز سازمان را به صورت ارزانتر و کاهش عدم قطعیت برای آن فراهم میآورد. از دیدگاه صاحب نظران فعالیتهای برون سپاری سه مرحله تکاملی را گذرانده اند، ابتدا برون سپاری معطوف به کوچک سازی و با تمرکز بر کاهش هزینه انجام می‌شد، سپس در مرحله دوم برون سپاری به صورت هدفمند و با تمرکز بر واگذاری فعالیتهای غیر اصلی سازمان اجرایی شد، در حالیکه در مرحله سوم سازمانها با هدف پاسخگویی به نیاز مشتری و طراحی مجدد ساختار بسیاری از فعالیتهای محوری را نیز برون سپاری کردند.

عنوان

علیرغم مزایای زیادی که پروژه های برون سپاری برای سازمانها دارند برخی از آنها با شکست مواجه میشوند؛ چرا که این رویکرد توأم با مخاطراتی است که غفلت از آنها میتواند برای سازمان بسیار خطرساز باشد و در این راستا شرکت آفتاب تجارت سامان  در طی سالهای گذشته اقدام به ایجاد قراردادهای برون سپاری جهت اجرای  برخی از وظایف و مسئولیتها و فعالیت های سازمان های دیگر نموده است. در موارد بسیاری هم حق تصمیم گیری و عوامل تولید هم به سازمان دیگر واگذار نموده است. برون سپاری از جمله راهکارهای اصلاحات نظام اداری و مدیریتی است. به همین دلیل صنایع مختلف به صورت روز افزونی به برون سپاری توجه میکنند؛ به طوری که براساس آمار جهانی، بیش از 90درصد شرکتها حداقل یکی از فعالیت های خود را برون سپاری کرده اند، در مواردی که اجرای پیمان سپاری میسر نشده است، سازمانها واگذاری امور را از طریق پیمان سپاری به منصه ظهور رسانده اند. در پیمان برون سپاری بخشی از فعالیت در حوزه عملکردی محدودتر به پیمان داده میشود. شرکت آفتاب تجارت سامان  نیز در چند سال اخیر اقدامات قابل توجهی جهت جلب پروژه هایی انجام داده است تا بتواند  برون سپاری مسئولیت های غیراصلی سازمان های دیگر را انجام دهد. که امروزه با توجه به تحریمهای بین المللی و توجه به اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از روشهای مهم و مناسب در تغییر مسیر حرکت اقتصادی کشور تلقی شده است. در این شرکت همگام با تحولات سیاستگذاری خدمت رسانی در اجرای خدمات برون سپاری ، اکثر پروژه های سرمایه انسانی خود را به صورت انعقاد پیمان به مرحله اجراء میگذارد و تصدیگری بخشی از خدمات  را به عهده دارد.  برنامه ریزی جهت برون سپاری طی سال های گذشته در دستور کار قرار گرفته است و تجاربی را ایجاد نموده است که  راز موفقیت در این فرایند بستگی به تفکر سیستمی، مدیریت منسجم و کارآمد، تحلیل استراتژیک و امکان سنجی دارد تا با مدیریت صحیح فرایند خصوصی سازی همراه با توسعه و بهسازی منابع انسانی در جهت افزایش بهره وری گام های موثری برداشته شود و به منظور بهبود اجرای این پروژه ها، ارزیابی و تحلیل خطرات، آسیبها، ضعفها و قوت های پیمان برون سپاری خدمات فنی یا پروژه های معاونت بهره برداری شرکت گاز استان هرمزگان ضروری به نظر میرسد. آنچه که موجب ایجاد دغدغه در بین مدیران شرکتها بالاخص شرکت مورد مطالعه در خصوص واگذار نمودن بخشی از خدمات خود کرده است این است که علیرغم وجود قانون برگزاری مناقصات در ایران، متاسفانه هنوز کارایی لازم را برای تضمین اصول استاندارد حقوقی و پذیرفته شده از خود، در امر مناقصات را نشان نمیدهد و خلاءها و آسیب هایی از جمله واجد شرایط نبودن شرکت کنندگان در مناقصات، عدم ارزیابی توان پیمانکار، اعطای امتیاز بی‌مورد و عدم رعایت صحیح فهرست به موجب فساد در امر برون سپاری گردیده است و از طرفی دیگر، پیمان سپاری پروژه های معاونت بهره برداری شرکت گاز استان هرمزگان با آسیب ها و موانعی مواجه شده اند و لذا با وجود این گونه مسائل، محققین درصدّد برآمده تا موضوع پیمان برون سپاری پروژه های شرکت آفتاب تجارت سامان را آسیب شناسی و تحلیل میکنند تا مهمترین آسیبها، خطرات، ضعفها و چالش های موجود در پیمان برون سپاری پروژه های شرکت افتاب تجارت سامان  از ابعاد و منظرهای مختلف حقوقی، فنی، مالی_اقتصادی، مدیریتی و نظارت تخصصی و فرایندهای داخلی دیگر را شناسایی نماید و نسبت به ارائه راهکارهای عملیاتی متناسب با نیازهای سازمانی اقدام نمایند، که در صورت اجرای علمی آن برپایه مدل و الگوی علمی و پژوهشی، پیامدهای مثبت بر متغیرهای کلان سازمانی و اقتصادی بالاخص کاهش هزینه های شرکت هاو ارتقا و چابکی سازمان، افزایش بهره وری و کارایی سازمانی برجای میگذارد. در رابطه بین برون سپاری و جنبه یادگیری و رشد و جنبه فرایندهای داخلی از متغیر چابکی سازمانی بوده است و در رابطه با اهمیت و ضرورت آن می توان اذعان نمود که پیاده سازی برون سپاری خدمات و فعالیت های شرکت استان به بخش خصوصی از ملزومات ارتقای کارایی سازمانی و بهره وری و چابکی سازمانی میباشد

عوامل موفقیت برون سپاری در شرکت آفتاب تجارت سامان

  • تعیین تیم برون سپاری: اعضای شرکت آفتاب تجارت سامان ضمن اعتقاد به موضوع، آمادگی برای کار تمام وقت و طولانی با نمایندگان بخشهای مختلف مالی، منابع انسانی و غیره را داشته و از مهارت مذاکره، تعهد و اختیار کافی برخوردار باشند.
  • تعیین هدفها: برون سپاری، فرآیندی پیچیده ایست که نیازمند حمایت مدیریت ارشد برای غلبه بر مقاومت داخلی میباشد. از این رو، هدف های آن به دقت تعیین و تعریف شده پس از کسب اتفاق نظر در بخش های ذیربط، نزد مدیریت ارشد سازمان تبیین و توجیه گردد.
  • .مدیریت و اداره رابطه: شکست در برون سپاری بیش از آنکه ناشی از ناتوانی اجرایی باشد از ناتوانی مدیریت و اداره رابطه سرچشمه میگیرد.اجرای فرآیند منطقی: فرآیند برون سپاری باید به دقت تعریف، تبیین و رعایت شود. در این فرآیند باید به اختلاف دیدگاه بخشها و افراد سازمان توجه شود.
  • تعیین فهرست بهای مالی: برآورد هزینه انجام کارها به منظور تعیین معیار مقایسه برای پیشنهادهای پیمانکاران جهت تصمیم گیری برون سپاری اهمیت زیادی داردکه این امر در شرکت آفتاب تجارت سامان جهت برآورد ابعاد و زوایای مالی پروژه انجام میشود.
  • انتخاب پیمانکار: انتخاب پیمانکار از مهمترین عاملهای موفقیت برون سپاری است. انتخاب پیمانکار باید متناسب نیازها و ضوابط سازمانها صورت گیرد.
  • ایجاد بازار رقابت: بدون فشار رقابتی انتخاب پیمانکاران مناسب برای رسیدن به اهداف از جمله افزایش کیفیت و صرفه جویی در هزینه ها امکان پذیر نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *