آکادمی توامند سازی آفتاب تجارت سامان برگزار میکند

اکادمی توامند سازی آفتاب تجارت سامان با هدف آموزش و توامند سازی نیروهای انسانی شرکت و بهبود عملکرد آنها کارگاه آموزشی تحت عنوان توانمند سازی نیروی انسانی (HP EMPOWERMENT( برگزار میکند. از جمله فعالیت های مهم در نظام جذب کارکنان پیمانکاری است و این به خاطر آن است که کارکنان پیمانکاری در سازمان حضور یافته…