آموزش، توسعه و توانمندی سازی کارکنان سازمان‌ها

توسعه و توانمندسازی ازطریق آموزش به عنوان یک برنامه سازمانی، کارکنان را قادر می سازد تا با ارتقاء سطح فکری و شغلی خود، ضمن بکارگیری موثر دانش و مهارت در راستای اهداف و استراتژی‌های سازمان، بهــره‌وری و اثر بـخشی را افزایش دهند. برنامه ریزی آموزشی با هدف توسعه و توانمندسازی کارکنان، سازمان را از وجود نیروهای مسوولیت پذیر، سازگار، رقابت کننده، یادگیرنده و خلاق بهره‌مند می‌سازد.  شرکت آفتاب تجـارت سـامان آموزش سازمانی را به عنوان راهبرد توسعه و توانمنـدسازی نیروهای انسانی می‌داند و از طریق اجرای فرآیند آموزش، توسعه و توانمندسازی این امکان را برای مدیران سازمان‌ها فراهم می‌سازد تا از طریق برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی انواع آموزش‌های ضمن خدمت بتوانند سازمان خود را به سوی توسعه و تغییر سوق دهند و امکان تحول در ساختارها، روابط بین افراد و کسب مزیت رقابتی در سازمان را فراهم کنند. فرایند آموزش کارکنان در  این شرکت از چهار مرحله نیازسنجی آموزشی، برنامه‌ ریزی آموزشی، اجرا و سنجش اثربخش دوره‌های آموزشی تشکیل می‌شود.

 خدمات آموزش، توسعه و توانمندسازی کارکنان سازمان‌ها از طریق  برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مهارتی متناسب با وظایف شغلی هر فرد در سازمان و برگزاری همایش‌ها و سمینارها با محوریت توسعه و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی سازمان‌ها انجام می پذیرد.

برخی از مزایا، اهداف و کارکردهای خدمات آموزش توسعه و توانمندسازی کارکنان سازمان‌ها

  • افزایش دانش سازمانی، مهارت، قدرت و امنیت
  • ایجاد انگیزه و تعهد، غنی سازی و افزایش کیفیت
  • ایجاد شایستگی و رفتار مطلوب متناسب با ارزشها در سازمان
  • تقویت مشارکت و کار گروهی
  • عمق بخشی، رشد و تعالی سازمان
  • خودکارآمدی و خودباوری- خودمدیریتی و خودکفایی